Nieuwsbrief B.C. den Hoorn 9-11-2016

Beste leden,

 

Op 30 november om 20:00 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoornbloem.

Op verzoek van de leden om het lidmaatschap bij de badmintonbond te stoppen heeft het bestuur in samenwerking met een notaris nieuwe statuten opgesteld voor B.C. Den Hoorn.

Het voorstel van de statutenwijziging met kenmerk “AWB/ 124301.01” is eerder via mail verstuurd..

Een afdruk van de huidige statuten en het voorstel voor de gewijzigde statuten zijn tevens ter inzage beschikbaar bij het secretariaat van B.C. Den Hoorn (Bianca).

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de wijziging van de statuten in stemming worden gebracht.

Indien u nog vragen heeft over de voorgenomen statutenwijziging dan verzoeken wij u dit voorafgaande aan de ledenvergadering aan het bestuur te melden via leden@bcdenhoorn.nl.

Om tot een besluit te komen voor het wijzigen van de statuten dient tenminste een derde van de leden een stem uit te brengen op de ledenvergadering.

Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn zal een nieuwe ledenvergadering moeten worden gehouden.

Stemming over het voorstel van de wijziging van statuten geschiedt mondeling tijdens de vergadering conform de huidige statuten.

Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Dringend verzoek van het bestuur is daarom om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur B.C. Den Hoorn